Terug naar diensten
Huurrecht advocaat

Huurrecht advocaat

Huurrecht advocaten bij jou in de buurt

Als jij problemen ervaart met een huurcontract, ben je misschien op zoek naar een huurrecht advocaat. Een huurrecht advocaat staat daarbij klaar voor zowel verhuurders als huurders. Voor een verhuurder kan een huurcontract opstellen een lastige situatie opleveren, dus kan de huurrecht advocaat daarbij helpen. Aan de andere kant kan het zijn dat jij als huurder te maken krijgt met een huurcontract dat niet in lijn is met de wetgeving of met een schending van jouw recht op huurbescherming en wil je dat door een huurrecht advocaat laten uitzoeken.

Om welke reden je ook op zoek bent naar een huurrecht advocaat, MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een ervaren huurrecht advocaat bij jou in de buurt om jou te helpen met je problemen omtrent je huurcontract. 

Wat doet een huurrecht advocaat?

Zoals de naam al zegt, is een huurrecht advocaat een type advocaat dat is gespecialiseerd in huurrecht en huurbescherming. Dat betekent dat deze advocaat iedereen kan bijstaan die problemen ondervindt met een huurcontract of huurovereenkomst. We gaven al aan dat een advocaat huurrecht verhuurders en huurders kan helpen bij het opstellen of controleren van een huurcontract, maar er zijn meerdere situaties waarin je een huurrecht advocaat kunt inschakelen. Hierbij kun je denken aan:

Welke tarieven hanteert een huurrecht advocaat?

De tarieven die een huurrecht advocaat hanteert voor jouw vraag omtrent huurbescherming of je huurovereenkomst hangen ervan af of deze advocaat zelfstandig werkt of in dienst is bij een advocatenbureau. De meeste advocaten huurrecht hanteren een tarief van gemiddeld 250 euro per uur. Hoeveel uur het traject gaat kosten, is daarnaast afhankelijk van de specifieke vraag waarvoor je de bijstand van de huurrecht advocaat zoekt.

Let er bij het inhuren van een huurrecht advocaat op dat de genoemde prijzen normaal gesproken exclusief btw zijn. De werkelijke prijzen zijn echter inclusief 21% btw, plus kantoorkosten van nog eens circa 5%. Hierdoor valt de prijs van een huurrecht advocaat vaak hoger uit dan verwacht.

Denk je de rechtsbijstand van een advocaat huurrecht niet te kunnen betalen, dan heb je in bepaalde gevallen recht op subsidiëring  die je bij de overheid kunt aanvragen. In principe zou een huurrecht advocaat voor iedereen namelijk een optie moeten zijn. In dat geval kun je potentieel een pro deo advocaat krijgen.

Wanneer is een huurovereenkomst bindend?

Een huurovereenkomst is altijd bindend, of deze nu mondeling of schriftelijk is afgesloten. Hiervoor moet aan slechts twee voorwaarden worden voldaan: de verhuurder moet het gebruik van de woning verschaffen en daarvoor een tegenprestatie vragen waaraan door de huurder wordt voldaan. Wel kan een mondelinge huurovereenkomst over het algemeen niet bewezen worden, dus is het verstandig om altijd een schriftelijk huurcontract op te stellen en te ondertekenen. Op deze manier worden huurder en verhuurder beiden beschermd.

Welke rechten en plichten heeft een huurder?

Recht op huurbescherming

Als huurder heb je recht op huurbescherming. Dat betekent dat je verhuurder je niet zomaar uit huis mag zetten. Hoewel je verhuurder wel de huurovereenkomst mag opzeggen, heb jij als huurder het recht om daar tegenin te gaan. In dat geval zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen om het huurcontract te beëindigen. Ook het recht op het inschakelen van een huurrecht advocaat om in hoger beroep te gaan valt onder de huurbescherming.

Recht op woongenot

Het recht op woongenot betekent letterlijk dat de huurder het recht heeft om van de gehuurde woning te genieten. Het recht op woongenot wordt geschonden als er sprake is van genotsbeperkingen van buitenaf waarop de huurder zelf geen invloed heeft. Daarbij kan worden gedacht aan ernstige geluidsoverlast of stankoverlast, of problemen met de huurwoning die door de verhuurder opgelost hadden moeten worden. Als het recht op woongenot wordt geschonden, kan de huurder een huurrecht advocaat inschakelen en heeft deze mogelijk recht op vermindering of verrekening van de huur.

Plicht tot betaling huurprijs

Als je een woning huurt, ben je volgens het huurrecht verplicht de huurprijs te betalen zoals je met de verhuurder in de huurovereenkomst hebt afgesproken. Daarbij ben je verplicht stipt te zijn met je betalingen. Mocht het huurcontract bijvoorbeeld aangeven dat je uiterlijk op de eerste van elke maand moet hebben betaald, dan mag je de betaling niet op de tweede van die maand nog overmaken. Betaal je niet op de uiterste dag, dan heb je een huurachterstand, en die is direct opeisbaar door de verhuurder.

Plicht tot het oplossen van gebreken aan de huurwoning

Als huurder ben je volgens het huurrecht verplicht om je huurwoning aan het einde van de huurperiode op te leveren in de staat waarin deze zich bevond toen de huurovereenkomst werd aangegaan. In veel gevallen heeft de verhuurder bewijs van deze beginstaat in de vorm van een opnamestaat: een beschrijving van de oorspronkelijke staat van de woning op het moment dat de huurder er introk. Dat betekent dat de huurder ook eenvoudig onderhoud moet verrichten om ervoor te zorgen dat de woning niet komt te vervallen, plus dat deze zelf veroorzaakte beschadigingen moet oplossen. Doet je dit als huurder niet, dan ben je in overtreding van het huurrecht.

Welke rechten en plichten heeft een verhuurder?

Recht op opzeggen huurcontract bij wettelijke opzeggingsgronden

Als er sprake is van de wettelijke opzeggingsgronden voor een huurcontract, heb je als verhuurder het recht om de huurovereenkomst te beëindigen. Kort gezegd luiden deze wettelijke opzeggingsgronden:

  1. De huurder gedraagt zich niet als goede huurder: deze heeft huurachterstand, veroorzaakt overlast of veroorzaakt onredelijke schade of vervuiling in de woning
  2. Er is sprake van tussenhuur: tijdelijke huur bij het tijdelijke vertrek van de oorspronkelijke huurder
  3. De verhuurder heeft de woonruimte dringend zelf nodig voor eigen gebruik
  4. De huurder gaat niet akkoord met een redelijkerwijs opgestelde nieuwe huurovereenkomst
  5. Het bestemmingsplan van de plaats waar de woning staat is gewijzigd, waardoor de woning moet worden gesloopt of de functie ervan wordt veranderd

Recht op het ontvangen van de huurprijs

Als de huurder zelfs maar een dag te laat is met het overmaken van de huur, hoeft de verhuurder geen aanmaningsprocedure te doorlopen en mag deze direct een huurrecht advocaat in de hand nemen om het geld bij de huurder te innen. Dit recht is vastgelegd in de huurovereenkomst en hiervan kan niet worden afgeweken. Heeft de verhuurder wel een aanmaningsprocedure doorlopen, dan heeft deze het recht om een incassobureau in te schakelen om het verschuldigde huurbedrag plus rente bij de huurder te innen. Mocht de huurder dan nog altijd niet betalen, dan worden ook de incassokosten bij hem of haar in rekening gebracht. Op deze manier heeft de verhuurder altijd recht op het complete verschuldigde bedrag.

Plicht tot ter beschikking stelling van de woning

Als verhuurder ben je in de eerste plaats verplicht de woning ter beschikking te stellen aan je huurder. Doe je dit niet, dan wordt niet voldaan aan de huurovereenkomst en heb je geen recht op huur.

Plicht tot onderhouden van de woning

Hoewel een huurder zelf klein onderhoud aan de woning moet verrichten, heb je als verhuurder de plicht om het grote onderhoud op je te nemen. Als de leidingen bijvoorbeeld beschadigd zijn geraakt of het dak lekt, dan is het oplossen hiervan de taak van de verhuurder. Anders mag je huurder een huurrecht advocaat in de arm nemen om dit onderhoud alsnog te laten uitvoeren.

Plicht tot verschaffen woongenot

De plicht tot het verschaffen van woongenot die de verhuurder heeft valt deels onder de plicht tot het onderhouden van de woning, maar beperkt zich hier niet tot. Als verhuurder mag je bijvoorbeeld geen gebruik maken van eigen sleutels om de woning zonder reden te betreden, aangezien de huurder hierdoor gestoord zou worden.

Hoe kan een huurrecht advocaat mij als verhuurder helpen bij het opstellen van een huurcontract?

Als je als verhuurder een huurrecht advocaat inschakelt om je huurcontract voor je op te stellen, kun je er zeker van zijn dat alle informatie in het huurcontract kloppend is. Zo mag een huurcontract geen strijdige bepalingen bevatten en is het eveneens niet toegestaan om simpelweg alles wat je maar wilt in een huurcontract op te nemen. Een huurrecht advocaat kent exact de beperkingen van een huurovereenkomst en kan daardoor een huurcontract voor je opstellen dat correct is verwoord en dat voldoet aan alle regels die voor huurcontracten gelden.

Hoe kan een huurrecht advocaat mij als helpen bij het beoordelen van mijn huurcontract?

Als huurder van een woning kun je ook een huurrecht advocaat inschakelen om je huurcontract voor je te beoordelen. Juist omdat een huurrecht advocaat exact weet aan welke voorwaarden een huurcontract moet voldoen en welke vereisten dit wel of niet mag bevatten, weet je met de hulp van een advocaat huurrecht zeker dat je een wettelijk correct huurcontract ondertekent. Daarbij kan een huurrecht advocaat je wijzen op bepaalde clausules in je huurcontract die potentieel wel legaal zijn, maar die je op termijn problemen zouden kunnen opleveren. Voel je je als huurder dus niet vertrouwd met het jargon dat je in sommige huurcontracten aantreft, dan kan een advocaat huurrecht je daarbij helpen.

Hoe kan een huurrecht advocaat mij als huurder helpen bij een inbreuk op mijn recht op huurbescherming?

Heb je een huurcontract voor onbepaalde tijd en huur je een woning, een kamer of een standplaats (niet op een vakantiepark), dan heb je recht op huurbescherming. Van een inbreuk op je recht op huurbescherming is sprake als je verhuurder zonder aanleiding besluit je huurcontract te beëindigen of je uit de woning te zetten. In dat geval is het verstandig om de hulp van een huurrecht advocaat in te roepen en je op je recht op huurbescherming te beroepen.

Ook een onderhuurder heeft recht op huurbescherming, maar de voorwaarde die standaard geldt, is dat je een huurcontract voor onbepaalde tijd moet hebben. Verloopt je huurcontract na een vaste tijd, dan heeft het geen zin om een huurrecht advocaat in te schakelen, omdat de verhuurder dan in het gelijk is als hij of zij na die periode verwacht dat je de woning verlaat. Hierbij moet wel vermeld worden dat je ervan op de hoogte moet zijn wanneer je huurcontract automatisch afloopt. Heeft je verhuurder dit niet duidelijk aangegeven, dan kun je een huurrecht advocaat inschakelen om dit recht te zetten.

Hoe kan een huurrecht advocaat mij als huurder helpen bij een inbreuk op mijn recht op woongenot?

Van een inbreuk op je recht op woongenot is sprake als je dusdanig last hebt van omwonenden of andere problemen van buitenaf dat je in mindere mate van je woning kunt genieten. Wil je een huurrecht advocaat inschakelen om je te beroepen op je recht op woongenot, dan is het goed om te weten dat je moet kunnen aantonen dat je al eerder hebt geprobeerd zelf iets aan de overlast te doen. In de eerste plaats moet je daarvoor in gesprek gaan met de veroorzaker van de overlast.

Als praten met de overlastveroorzaker niets uithaalt, heb je meerdere opties om het inbreuk op je recht op woongenot recht te zetten. Hebben jullie beiden dezelfde verhuurder/huisbaas, dan zul je eerst bij de verhuurder moeten aankloppen om te vragen of die wil bemiddelen. Mocht de verhuurder daar niet mee instemmen, dan houdt die de overlast in stand en heb je recht op bijstand van een huurrecht advocaat.

Als je niet dezelfde huisbaas hebt als de overlastveroorzaker, heeft ook de woningbouwvereniging inspanningsplicht om jouw recht op woongenot te bewaken. Dat betekent dat zij verplicht is uit te zoeken waardoor de overlast veroorzaakt wordt en zich in te spannen om daarvoor een oplossing te bedenken. Ook als je woningbouwvereniging die plicht verzaakt, is een huurrecht advocaat de volgende stap.

De laatste stap is standaard de rechter of de huurrecht advocaat. Als er namelijk niets wordt gedaan aan de inbreuk op je recht op woongenot, heb je in sommige gevallen namelijk recht op huurverlaging, ontbinding van de huurovereenkomst of een andere oplossing voor het probleem. Met een huurrecht advocaat sta je juridisch sterker, maar let er dus wel op dat dit een verregaande stap is.

Hoe kan een huurrecht advocaat mij als huurder helpen als ik door een wijziging van bestemmingsplan genoodzaakt ben te verhuizen?

Soms kan het zijn dat je huurovereenkomst op korte termijn wordt opgezegd en je gedwongen bent te verhuizen, terwijl je hier niet eerder van op de hoogte was. In dat geval doe je er goed aan om een huurrecht advocaat in te schakelen. Sowieso heb je recht op huurbescherming, maar specifiek als de reden voor het opzeggen van je huurcontract slooprenovatie of wijziging van bestemmingsplan van je huurwoning betreft, heb je recht op een verhuisvergoeding. Ook als je contract niet direct wordt opgezegd, maar je wel tijdelijk moet verhuizen door bijvoorbeeld een renovatie, heb je recht op de vergoeding van de kosten van die verhuizing en zul je een huurrecht advocaat in de arm willen nemen. Hierbij moet wel vermeld worden dat een renovatie niet gelijkstaat aan een verhuisvergoeding: zolang je in de woning kunt blijven, heb je daar namelijk geen recht op.

Nu zul je van een goede verhuurder wel een verhuisvergoeding aangeboden krijgen, maar het voordeel van een huurrecht advocaat is dat deze exact de hoogte van je verschuldigde verhuisvergoeding kan berekenen. Hierbij gaat het ook niet om kleine bedragen; sinds 28 februari 2021 is de minimumbijdrage voor een gedwongen verhuizing naar een andere woning 6.334 euro.

Soms komt het voor dat een verhuurder je het aanbod zal doen om de kosten van het schilderen van en het leggen van parket in je nieuwe woning te betalen. Dit aanbod is legaal, maar hier hoef je niet mee in te stemmen – en een huurrecht advocaat weet dat. In het ergste geval zou je veel geld mislopen door een dergelijk aanbod te accepteren, dus kan een huurrecht advocaat je daarvoor behoeden met zijn uitgebreide kennis van het huurrecht

Een huurrecht advocaat inschakelen? MyGo helpt je graag!

Nu je weet in welke gevallen een huurrecht advocaat je kan bijstaan (en er zijn meer situaties!), heb je misschien besloten ook zelf een advocaat huurrecht te willen inschakelen. Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende huurrecht advocaat bij jou in de buurt. De online Matchmaker is altijd beschikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.