Terug naar diensten
Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek

Heb je personeel in dienst en wil je daarom meer weten over alles wat bij een preventief medisch onderzoek komt kijken? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over een PMO:

Ben je op zoek naar een arbodienst waar je terecht kunt voor een PMO voor je werknemers? Met de MyGo Matchmaker vind je direct een geschikte arbodienst bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Preventief medisch onderzoek

Wat is een preventief medisch onderzoek of PMO?

Aan de hand van een preventief medisch onderzoek of PMO wordt gekeken hoe het gesteld is met de gezondheid van werknemers van een bedrijf. De resultaten van een PMO laten zien wat er eventueel moet gebeuren om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Het hoofddoel van een PMO is om gezondheidsklachten vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk te voorkomen. Op de lange termijn zorgt het regelmatig uitvoeren van een PMO voor fittere werknemers die productiever en beter inzetbaar zijn en zich minder snel ziek melden.

Bij een PMO zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk, namelijk een vragenlijst (over de gezondheid en werkbeleving van werknemers), lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Tijdens het uitvoeren van het PMO worden de volgende stappen doorlopen:

 • Oriëntatie en voorbereiding (de inhoud van het PMO vaststellen en de uitvoering plannen)
 • Onderzoek (vragenlijst afnemen en waar nodig lichamelijk onderzoek of laboratoriumonderzoek doen)
 • Feedbackgesprek tussen de bedrijfsarts en individuele werknemers over de staat van hun gezondheid, eventuele risico’s op dat vlak en adviezen die ze op kunnen volgen
 • Eventueel een geanonimiseerde groepsrapportage (alleen als er meer dan vijftien werknemers aan het PMO hebben deelgenomen)
 • Eventueel een gesprek tussen werknemers en een vitaliteitscoach over de uitkomsten van de groepsrapportage

De privacy van de deelnemers van een PMO wordt altijd gegarandeerd: werkgevers krijgen nooit informatie over individuele werknemers te zien. Werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico worden na afloop van het PMO doorverwezen naar de reguliere zorg of verder behandeld door de bedrijfsarts.

Preventief medisch onderzoek

Door wie wordt een PMO opgezet en uitgevoerd?

De directie of raad van bestuur binnen een bedrijf overlegt doorgaans met de ondernemingsraad of een PMO moet worden uitgevoerd. De bedrijfsarts doet vervolgens een voorstel voor de inhoud van het PMO, waarna de directie uiteindelijk bepaalt hoe het PMO er precies uit komt te zien.

De bedrijfsarts heeft vaak de leidende rol bij het uitvoeren van het PMO. Er kan echter ook een rol weggelegd zijn voor andere arbodeskundigen, zoals een arbeids- en organisatiedeskundige, een doktersassistent of een laborant.

Hoe vaak moet een PMO worden uitgevoerd?

Bij PMO’s is er geen sprake van een standaard herhalingstermijn. Sommige bedrijven laten elk jaar een PMO uitvoeren, maar het kan ook elke twee of drie jaar gebeuren. De ondernemingsraad van een bedrijf kan erover stemmen; als er geen sprake is van een ondernemingsraad, hebben de werknemers adviesrecht. In alle gevallen spelen de risico’s van de werkzaamheden die de werknemers uitvoeren een leidende rol.

Is een PMO wettelijk verplicht?

In de Arbowet (artikel 18) is opgenomen dat werkgevers hun werknemers regelmatig de mogelijkheid moeten bieden om een onderzoek te ondergaan waarmee gezondheidsrisico’s  worden voorkomen of beperkt. Werkgevers zijn dus wettelijk verplicht om hun werknemers een PMO aan te bieden.

Deelname aan een PMO is echter altijd vrijwillig, tenzij anders aangegeven in de cao van een bedrijf of organisatie. Een PMO is vaak in de cao opgenomen als er werkzaamheden worden verricht die grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. In die gevallen kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld twee keer per jaar een PMO moet worden uitgevoerd.

Preventief medisch onderzoek

Het verband tussen een PMO en RI&E

Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht in welke mate de werkzaamheden risico’s met zich meebrengen voor werknemers op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid. Het opstellen van een RI&E is verplicht voor alle werkgevers.

De uitkomsten van de RI&E kunnen als basis worden gebruikt bij het opstellen van een PMO. Met een PMO kan vervolgens informatie over werknemers worden verkregen waarmee de RI&E kan worden uitgebreid. De twee soorten onderzoeken vullen elkaar dus aan: met de RI&E worden risico’s in beeld gebracht, met een PMO worden die risico’s bevestigd of ontkracht.

Het verschil tussen een PMO en een PAGO

Hoewel vaak wordt gedacht dat een PMO en een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) hetzelfde zijn, is er een duidelijk verschil te zien tussen het doel van beide onderzoeken. Een PAGO kijkt vooral naar de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s voor werknemers die beschreven staan in de RI&E; een PMO kijkt naar de algemene gezondheid van werknemers.

Waar een PAGO dus tot doel heeft om risico’s die werkzaamheden met zich meebrengen op te sporen en te beperken, is een PMO erop gericht om werknemers op elk vlak fit en gezond te houden. Een PAGO wordt bovendien minder vaak aangeboden dan een PMO, namelijk doorgaans elke vier jaar.

Preventief medisch onderzoek

Het verschil tussen een PMO en een medische keuring

Naast de PAGO wordt de PMO vaak verward met een medische keuring. Werkgevers in alle beroepsgroepen zijn verplicht om hun werknemers een PMO aan te bieden. Het aanbieden van een medische keuring is alleen verplicht voor bepaalde groepen, zoals beroepen in de maritieme sector.

Deelname aan een PMO is niet verplicht, deelname aan een medische keuring wel. Ook de doelen van beide soorten onderzoek verschillen van elkaar. Het doel van een PMO is het opsporen van gezondheidsrisico’s voor werknemers; het doel van een medische keuring is vaststellen of de werknemer in staat is bepaalde werkzaamheden veilig uit te voeren.

Een ander verschil is dat een PMO geen vereiste voor een werknemer is om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren, terwijl een medische keuring dat wel is. Een PMO is bovendien toegankelijk voor iedereen, terwijl een medische keuring alleen wordt uitgevoerd na doorverwijzing van een arts.

Preventief medisch onderzoek kosten

Gemiddeld kost een PMO tussen de 125 en 220 euro per werknemer. De kosten zijn altijd voor de rekening van de werkgever en liggen behoorlijk uiteen, omdat ze door veel verschillende factoren bepaald worden.

Een belangrijke factor voor de prijs van een PMO is het aantal werknemers dat je bedrijf heeft. Hoe meer werknemers, hoe lager de prijs per werknemer doorgaans wordt. Andere factoren die een rol spelen zijn de inhoud van het onderzoek, of er een (uitgebreide) groepsrapportage wordt gemaakt of er advies aan de werknemers gegeven moet worden.

Preventief medisch onderzoek

Voordelen preventief medisch onderzoek werkgevers en werknemers

Het (regelmatig) laten uitvoeren van een PMO biedt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en de risico’s die ze op die gebieden lopen. Ze krijgen persoonlijk advies en worden productiever als ze dat advies toepassen op hun leefstijl. Er kan bovendien geanticipeerd worden op het verergeren van bepaalde klachten.

Werkgevers verkrijgen inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van hun personeel en in de oorzaken van verzuim. Ze leren hoe ze hun werknemers moeten stimuleren en hoe ze problemen vroegtijdig moeten signaleren. Ook verkrijgen ze een positief werkgeversimago omdat ze in de gezondheid van hun werknemers investeren, voldoen ze aan de Arbowet en besparen ze veel op reintegratiekosten.

Waarop letten bij preventief medisch onderzoek

Als je met je werknemers het proces van een PMO gaat doorlopen, zijn er gedurende elke stap in dat proces punten waar je op moet letten. We hebben ze hieronder in chronologische volgorde voor je op een rij gezet in de vorm van vragen die je aan jezelf kunt stellen.

Voorafgaand aan het PMO

 • Hebben jij en je werknemers duidelijke verwachtingen van het PMO?
 • Staan er in de RI&E specifieke risico’s die je wilt laten onderzoeken?
 • Is helder welke onderwerpen moeten worden opgenomen in de (digitale) vragenlijst?
 • Heb je verschillende arbodiensten vergeleken voor je de keuze voor een bepaalde arbodienst hebt gemaakt?
 • Is voor je bedrijf en de arbodienst duidelijk wat jullie van de samenwerking verwachten?
 • Hecht je waarde aan een vaste contactpersoon voor je bedrijf? Zo ja, biedt de arbodienst die optie?

Gedurende het PMO

 • Communiceert de arbodienst met jou en je werknemers op een manier die je bevalt?
 • Worden jij en je werknemers gedurende het PMO op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek?
 • Wordt er door de arbodienst gebruik gemaakt van de Leidraad PMO van de NVAB?
 • Houdt de arbodienst tijdens het PMO rekening met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) over de verhouding tussen arts en cliënt?
 • Houdt de arbodienst tijdens het PMO rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die stelt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld?
 • Houdt de arbodienst tijdens het PMO rekening met de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO), waarin adviezen zijn opgenomen over het verlenen van vergunningen voor dit soort onderzoek?

Na afloop van het PMO

 • Is duidelijk of je werknemers de uitslag van het onderzoek digitaal of persoonlijk te horen krijgen en wie hen die uitslag geeft?
 • Kun je een groepsrapportage verwachten en is duidelijk wat je zelf allemaal in mag zien?
 • Is helder welke vervolgstappen er moeten worden ondernomen als blijkt dat er bij één of meerdere van je werknemers gezondheidsrisico’s vastgesteld zijn?

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een arbodienst waar je werknemers terecht kunnen voor preventief medisch onderzoek? Met de MyGo Matchmaker vind je een geschikte optie bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.