Terug naar diensten
Re-integratiebureau

Re-integratiebureau

Ga je met een van je werknemers een traject bij een re-integratiebureau starten en wil je daar mee over weten? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over re-integratiebureaus:

Ben je op zoek naar een re-integratiebureau waar je met je werknemer terecht kunt? Met de MyGo Matchmaker vind je direct een geschikt re-integratiebureau bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Re-integratiebureau

Wat doet een re-integratiebureau?

Een re-integratiebureau begeleidt mensen die na ziekte, een burn out of een andere oorzaak van langdurige afwezigheid opnieuw aan het werk gaan. Ook kunnen mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen door een re-integratiebureau worden geholpen bij het vinden van een geschikte werkplek.

Blijkt dat je je beroep niet meer kunt uitoefenen door bijvoorbeeld een burn out, dan moet je werkgever een re-integratiebedrijf voor je inschakelen. Er wordt dan gekeken of je bij je werkgever in dienst kunt blijven of bij een ander bedrijf aan de slag kunt. Ben je zelf op zoek naar een nieuwe baan, dan kan de gemeente of het UWV een re-integratiebureau voor je inschakelen.

Bij re-integratiebureaus zijn re-integratiecoaches werkzaam. Zij brengen de wensen en de vaardigheden van kandidaten in kaart en ondersteunen hen bij het solliciteren en het opbouwen van een netwerk. Gedurende het proces houden de coaches een schriftelijke rapportage bij van de stappen die worden gezet.

Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO)

Een belangrijk aspect van het werk van een re-integratiebureau is het Arbeidskundig Re-integratie Onderzoek (ARO). Daarbij vindt er een inventarisatie plaats van de belastbaarheid van de werknemer en wat er moet gebeuren om hem/haar weer volledig aan het werk te krijgen. Een ARO wordt uitgevoerd bij twijfel over de arbeidsmogelijkheden of bij een moeizaam verloop van het re-integratieproces.

Een ARO bestaat uit een gesprek met werkgever en werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. In samenwerking met de bedrijfsarts wordt een reintegratie rapport opgesteld, dat aan zowel werkgever als werknemer wordt overhandigd. In dat rapport staan niet alleen de conclusies van het onderzoek vermeld, maar ook de vervolgstappen die moeten worden gezet.

Re-integratiebureau

Hoe lang duurt een re-integratietraject gemiddeld?

Hoe lang een re-integratietraject duurt, verschilt per situatie. Doorgaans wordt uitgegaan van een maximum van twee jaar of 104 weken. Het traject wordt beëindigd op het moment dat de werknemer weer aan het werk is of een nieuwe baan heeft gevonden. Daarna wordt overigens nog een korte periode nazorg verstrekt, waarbij de re-integratiecoach in de gaten houdt of alles volgens de gemaakte afspraken verloopt.

Wet Verbetering Poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) zijn de stappen vastgelegd die werkgever en werknemer voor de re-integratie moeten zetten. De WVP is ontwikkeld om beide partijen bij het re-integratieproces te stimuleren en ervoor te zorgen dat de terugkeer naar werk zo snel mogelijk plaatsvindt. Daarbij wordt uitgegaan van onderstaand stappenplan en van drie trajecten genaamd spoor een, spoor twee en spoor drie.

De WVP stelt dat de werkgever volledig verantwoordelijk is voor de re-integratie en het bieden van ziekteverzuimbegeleiding. Voor de werknemer hanteert de WVP de regel dat hij/zij constructief aan de re-integratie moet meewerken. Beide partijen dienen zich aan de stappen van de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar te houden. Hieronder hebben we die stappen voor je op een rij gezet:

 • Week 1: de werknemer meldt zich ziek
 • Week 5: er wordt een case manager aangesteld binnen het bedrijf, die verantwoordelijk zal zijn voor de re-integratie en het bijhouden van de stappen die gezet worden
 • Week 6: de bedrijfsarts maakt een probleemanalyse en rapporteert waarom de werknemer niet meer kan werken, wat de herstelmogelijkheden zijn en wanneer de re-integratie mogelijk voltooid zal zijn
 • Week 8: werkgever en werknemer stellen samen een Plan van Aanpak op, waarin wordt beschreven wat beide partijen gaan doen voor de reintegratie
 • Week 42: de werkgever meldt de zieke werknemer aan bij het UWV
 • Week 44: de werkgever ontvangt de bevestiging van het UWV en krijgt informatie over de stappen die in de volgende weken moeten worden gezet
 • Week 52: werkgever en werknemer vullen samen de eerstejaarsevaluatie van het re-integratiebureau in
 • Week 87: er wordt een reintegratieverslag opgesteld dat nodig is om een WIA-uitkering aan te vragen
 • Week 91: de werknemer dient een WIA-aanvraag in bij het UWV

Een belangrijke aanvulling op dit stappenplan is dat er elke zes weken een voortgangsgesprek tussen werkgever en werknemer moet plaatsvinden. De case manager noteert de voortgang daarbij in een rapport, zodat aan het eind van de rit kan worden bekeken of beide partijen genoeg voor de reintegratie hebben gedaan.

Re-integratiebureau

Re-integratie eerste spoor

Heeft de bedrijfsarts tijden het re-integratiestappenplan bepaald dat er mogelijkheden zijn om de werknemer weer aan het werk te krijgen, dan wordt re-integratie eerste spoor gestart. Dit traject houdt in dat de werknemer weer bij diens eerdere werkgever aan het werk gaat.

Bij dit traject kan worden gekeken naar het aanpassen van de werkplek, functie of werktijden of het slechts gedeeltelijk hervatten van de werkzaamheden. Het re-integratiebureau voert arbeidsdeskundig onderzoek uit en biedt bijscholing en een evaluatie van capaciteiten aan de werknemer aan.

Re-integratie tweede spoor

Het kan zo zijn dat een werknemer wel weer aan het werk kan, maar niet meer bij diens eerdere werkgever. In dat geval wordt er gestart met re-integratie tweede spoor. Dit moet uiterlijk zes weken na de 52e week gebeuren, omdat de werkgever anders een loonsanctie riskeert (wat inhoudt dat het salaris van de werknemer een jaar langer moet worden doorbetaald).

Tijdens dit traject wordt er door het re-integratiebureau en de werknemer gekeken naar werkzaamheden, functies en bedrijven die bij de vaardigheden van de werknemer passen. De werknemer hoeft gedurende het eerste half jaar van dit traject geen werk aan te nemen dat niet passend is.

Haalbaarheidsonderzoek

Als er moet worden uitgezocht of een tweede spoor traject zin heeft, wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Een haalbaarheidsonderzoek borduurt voort op het ARO en toont aan wat de afstand van de werknemer tot de arbeidsmarkt is. Dit wordt getest aan de hand van een arbeidsmarktoriëntatie en gesprekken met werkgever, werknemer, de arbodienst en de bedrijfsarts.

Re-integratiebureau

Re-integratie derde spoor

Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), kan het traject re-integratie derde spoor worden ingezet. Dit traject is bedoeld voor werknemers die na twee jaar nog geen passende werkplek hebben gevonden. Werknemers komen ervoor in aanmerking op het moment dat ze bij de WIA-keuring nog 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn.

Als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, is hij/zij verantwoordelijk voor de reintegratie en krijgt hij/zij de WGA-uitkering doorbelast. Indien er met een re-integratie derde spoor wordt gestart, neemt het re-integratiebureau de begeleiding en alle bijbehorende verplichtingen over. De kans op werk wordt daarmee aanzienlijk vergroot en dus kan dit traject de werkgever veel geld besparen.

Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer

Zowel werkgevers als werknemers hebben verschillende verplichtingen tijdens een re-integratietraject. Hieronder hebben we die verplichtingen voor je op een rij gezet:

Verplichtingen werkgever

 • Zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst
 • Volledige verantwoordelijkheid voor de re-integratie nemen
 • Voldoen aan de eisen die beschreven zijn in het stappenplan van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Contact met de werknemer onderhouden en voortgangsgesprekken met hem/haar voeren
 • Een re-integratie rapport laten opstellen
 • Loon doorbetalen, in elk geval gedurende de eerste twee jaar
 • Kosten voor de re-integratie betalen
 • Maatregelen nemen als de werknemer niet voldoende aan de re-integratie meewerkt
 • Zelf voldoende re-integratie-inspanningen verrichten, zodat een loonsanctie van het UWV wordt voorkomen

Verplichtingen werknemer

 • Zich tijdig ziekmelden
 • Er alles aan doen om diens herstel te bevorderen
 • Voldoen aan de eisen die beschreven zijn in het stappenplan van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Voortgangsgesprekken met de werkgever voeren
 • Beschikbaar zijn voor controles
 • Passende arbeid aanvaarden
 • Een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht voor de re-integratie

Re-integratiebureau

Voordelen re-integratie

Re-integratie biedt voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Voor werkgevers is het prettig dat re-integratie vaak tot een duurzaam resultaat leidt en dat ze door het traject meer betrokken raken bij de situatie van de werknemer. Re-integratie met behulp van een re-integratie bureau is doorgaans bovendien goedkoper dan zelf zoeken naar een oplossing.

Voor werknemers zijn de voordelen van re-integratie onder andere dat ze gebruik kunnen maken van omscholingsprojecten en subsidiemogelijkheden en dat ze een beroep kunnen doen op mensen met vakkennis. Ook is het re-integratietraject voor hen een stimulans om een baan te vinden die echt bij ze past en die ze lang vol kunnen houden. 

Kosten re-integratiebureau

De kosten voor een re-integratietraject zijn doorgaans niet voor de rekening van de werknemer, maar voor die van de werkgever. De uitzondering daarop: als het UWV heeft bepaald dat er een re-integratietraject nodig is, worden de kosten door het UWV gedekt. Het meest voorkomende re-integratietraject, het traject tweede spoor, kost gemiddeld tussen de 2000 en 5000 euro (exclusief btw).

Hoeveel het re-integratietraject voor een specifieke situatie kost, hangt af van het soort traject, de duur en de intensiteit ervan. Ook spelen de middelen die nodig zijn om het traject te laten slagen een rol, zoals materiaal voor omscholingen en cursussen.

Doorbetalen van loon

Naast de prijs die de werkgever of het UWV aan het re-integratiebureau betaalt zijn er nog loonkosten. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. In beide jaren betalen ze minimaal 70% van het loon uit, waarbij dat loon in het tweede jaar onder het minimumloon mag uitkomen.

Krijgt de zieke werknemer na twee jaar een WIA-uitkering, dan stopt de betalingsverplichting van de werkgever. Heeft de werkgever echter aantoonbaar te weinig aan de re-integratie gedaan, dan kan het zijn dat hij/zij nog een jaar langer loon moet doorbetalen.

Re-integratiebureau

Waarop letten bij kiezen re-integratiebureau

Voor je een samenwerking met een re-integratiebureau aangaat, is het handig om een aantal dingen helder te hebben. Stel jezelf daarom de volgende vragen voor je met een re-integratiebureau in zee gaat:

 • Communiceren de re-integratieconsulenten en arbeidsdeskundigen van het re-integratiebureau op een manier die je bevalt?
 • Heeft het re-integratiebureau de juiste keurmerken, zoals Blik op Werk?
 • Hebben de re-integratieconsulenten en arbeidsdeskundigen die bij het re-integratiebureau werken aantoonbare vakkennis?
 • Heeft het re-integratiebureau ervaring met bedrijven in je branche?
 • Is het re-integratiebureau meteen beschikbaar voor het traject dat je wilt starten?
 • Is het re-integratiebureau goed bereikbaar voor vragen?
 • Hanteert het re-integratiebureau heldere tarieven voor de verschillende trajecten?
 • Worden zowel werkgever als werknemer continu door het re-integratiebureau op de hoogte gehouden van de stand van zaken?
 • Is het mogelijk om (bijvoorbeeld via een eigen account) online inzicht te krijgen in de stappen die het re-integratiebureau in het traject zet?
 • Zijn er goede reviews over het re-integratiebureau te vinden op internet?
 • Is voor beide partijen helder wat de voorwaarden van de samenwerking zijn?

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een re-integratiebureau waar je werknemer en jij terecht kunnen voor een traject? Met de MyGo Matchmaker vind je een geschikte optie bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.