Terug naar diensten
Advocaat familierecht

Advocaat familierecht

Wil je weten wat een advocaat familierecht allemaal doet of wil je de hulp van een advocaat familierecht inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een familierechtadvocaat:

Ben je op zoek naar een familierechtadvocaat in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Familierecht advocaat/beste advocaat familierecht

Het familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht en richt zich op allerlei vormen van familiezaken. In de praktijk draait het vaak om problemen in de privésituatie (het personen- en familierecht). Je kunt bij een familierechtadvocaat terecht als je te maken krijgt met:

  • Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract
  • Een echtscheiding
  • Een boedelscheiding
  • Verhuis- of verblijfkwesties met kinderen
  • Het opstellen van een ouderschapsplan
  • Het regelen van co-ouderschap
  • Het opstellen van een omgangsregeling
  • Ouderlijk gezag of voogdij
  • Kinder- of partneralimentatie
  • Een naamswijziging

Advocaat familierecht

Welke tarieven hanteert een familierechtadvocaat?

De tarieven waar familierechtadvocaten mee werken, verschillen per advocatenkantoor en per zaak waar ze voor worden ingeschakeld. Hun uurtarieven variëren van 100 tot 300 euro per uur, exclusief btw. Daar komen vaste griffiekosten bij, die in 2020 304 euro bedragen.

Je hoeft die kosten echter niet volledig te betalen als je daar financieel niet toe in staat bent: de overheid vergoedt dan een deel en je hoeft slechts een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van je fiscaal jaarinkomen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat de verzekeraar een deel van de kosten vergoedt.

Wil je offertes van familierechtadvocaten met elkaar vergelijken of direct contact opnemen met de beste familierechtadvocaat bij jou in de buurt? Gebruik dan de MyGo Matchmaker.

Familierechtadvocaat samenlevingscontract/geregistreerd partnerschap

Bij de notaris kun je zowel een geregistreerd partnerschap als een samenlevingscontract afsluiten. Voor het ontbinden van die documenten hoef je geen rechtszaak te voeren, maar je kunt er wel een familierechtadvocaat voor inschakelen om alles in goede banen te leiden.

Als een samenlevingscontract wordt ontbonden, moet allereerst worden afgesproken wie er in het huis blijft wonen en wat er gebeurt met gemeenschappelijke schulden, bankrekeningen en de inboedel. Ook moet er worden besproken hoe de betaling van de openstaande huishoudelijke kosten en de partneralimentatie verloopt.

Indien je kinderen met je partner hebt, moeten er afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie, de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Is er sprake van gezamenlijk gezag over de kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan opgesteld en ondertekend worden. Heeft één van beide partners het gezag over de kinderen? Dan moeten er alleen afspraken gemaakt worden over een omgangsregeling.

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft meer voeten in de aarde. Een familierechtadvocaat kan daarbij een overeenkomst voor je opstellen waarmee zowel jij als je partner verklaren dat je het partnerschap wilt beëindigen en afspraken maken over onder andere partneralimentatie en pensioen. Die overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd waarin het geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Je kunt een geregistreerd partnerschap alleen op die manier laten ontbinden als  er geen minderjarige kinderen in het spel zijn en beide partners het eens zijn over de beëindiging. Als daar geen sprake van is, loopt het ontbinden van het partnerschap via de rechter en is er een ouderschapsplan nodig.

Advocaat familierecht

Familierechtadvocaat echtscheiding

Bij een echtscheiding kan er sprake zijn een eenzijdig of een gezamenlijk verzoek. Als er sprake is van een eenzijdig verzoek, start één van beide partners de echtscheidingsprocedure met een schriftelijk echtscheidingsverzoek en schakelt hij/zij een familierechtadvocaat in. Het schriftelijk echtscheidingsverzoek kan ook nevenverzoeken bevatten, onder andere over het vastleggen van een contactregeling, de verdeling van de inboedel en de toewijzing van de woning. Een deurwaarder bezorgt het verzoekschrift bij de partner, die via een familierechtadvocaat verzoeken kan indienen in een verweerschrift.

Als er kinderen in beeld zijn, zal voorafgaand aan de procedure in de rechtbank worden geprobeerd daar afspraken over te maken. Die moeten worden vermeld in het ouderschapsplan. Als het de partners niet lukt daar samen uit te komen, kan de familierechtadvocaat een voorstel van de ene ouder aan de andere ouder sturen. Zonder ouderschapsplan neemt de rechter geen beslissing over het scheidingsverzoek. De rechter kan echter via een voorlopige voorzieningsprocedure (die geldt als tijdelijke oplossing, totdat er een definitieve uitspraak komt) uitspraken doen over het verblijf van de kinderen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Heb je gezamenlijk besloten tot een scheiding? Dan moet je voorafgaand aan het verzoek al een ouderschapsplan hebben opgesteld en afspraken hebben gemaakt over alimentatie en pensioenrechten. Je kunt ervoor kiezen samen naar een familierechtadvocaat te gaan en je daar te laten voorlichten, maar je kunt ook ieder een eigen advocaat kiezen en met elkaar om de tafel gaan.

Wil meer weten over echtscheidingen en de rol van een familierecht-of echtscheidingsadvocaat daarbinnen? Op de pagina echtscheidingsadvocaat kun je daar alles over lezen.

Familierechtadvocaat boedelscheiding

Als jij en je partner in gemeenschap van goederen waren getrouwd, moeten alle bezittingen bij een echtscheiding verdeeld worden onder de partners. Dat wordt een boedelscheiding genoemd. Om erachter te komen wat er allemaal wel en niet in de boedel valt, kun je een familierechtadvocaat inschakelen.

Per 1 januari 2018 zijn de regels met betrekking tot trouwen in gemeenschap van goederen gewijzigd. Voor meer informatie, zie de pagina notaris huwelijkse voorwaarden.

Binnen een echtscheidingsprocedure is het hoofdverzoek aan de rechter om een echtscheiding uit te spreken. Het verzoek om een boedelverdeling is een nevenverzoek. Het is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat beide partners niet in een verdeelde boedel achterblijven. Als het tijdens de echtscheidingsprocedure niet is gelukt om tot een boedelverdeling te komen, kan dat daarna via een boedelscheidingsprocedure. Die start met een dagvaarding, waar een reactie en een zitting op kunnen volgen.

Advocaat familierecht

Familierechtadvocaat verhuis- of verblijfkwesties met kinderen

De partner die graag wil verhuizen kan daar na een scheiding vervangende toestemming voor vragen aan de rechter. Als de andere partner dan niet wil, kan hij/zij de rechter vragen de verhuizing tegen te houden. Familierechtadvocaten kunnen daarbij voor bemiddeling zorgen.

Als er sprake is van een verhuizing met kinderen zonder toestemming bij gezamenlijk gezag, beslists de rechter in het belang van de kinderen. Daarbij worden onder andere de voorbereidingen van de verhuizing, de door de verhuizende ouder geboden maatregelen en de leeftijd van de kinderen in acht genomen.

Als er sprake is van een verhuizing met kinderen zonder toestemming bij eenhoofdig gezag, mag de ouder met het eenhoofdige gezag bepalen waar het kind verblijft. Als de andere, niet-gezaghebbende ouder het daar niet mee eens is, kan hij/zij om een verhuisverbod vragen.

Familierechtadvocaat opstellen ouderschapsplan

Als jij en je partner gaan scheiden en minderjarige kinderen hebben, zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dat is ook het geval bij scheiding van tafel en bed, het beëindigen van een geregistreerd partnerschap en gedeeld gezag over de kinderen.  

Het opstellen van een ouderschapsplan gebeurt met de hulp van een familierechtadvocaat. In een ouderschapsplan worden alle afspraken opgenomen die moeten worden nagekomen na de scheiding. Daaronder vallen de omgangsregeling, afspraken over de kinderalimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de manier waarop er met elkaar gecommuniceerd wordt als er iets over de kinderen te bespreken is.

Naast die basiselementen kunnen er afspraken over co-ouderschap, contact tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder en het verblijf van de kinderen in het ouderschapsplan worden opgenomen. Tot slot dient er vermeld te worden of en hoe de kinderen betrokken waren bij het opstellen van het ouderschapsplan. Wanneer het ouderschapsplan voltooid is, wordt het ingediend bij de rechter. Op de pagina scheidingsmediator vind je een uitgewerkt ouderschapsplan.

Advocaat familierecht

Familierechtadvocaat co-ouderschap

Bij co-ouderschap blijven ouders na een scheiding de zorg en de opvoeding van de kinderen delen. Ze houden veel contact met elkaar en overleggen voortdurend over de kinderen. Een belangrijke voorwaarde voor co-ouderschap is dat het in de schema’s van beide ouders moet passen. Er moet daarom van tevoren goed worden overlegd voor er wordt besloten voor co-ouderschap te kiezen.

Als het goed is, hebben beide ouders bij co-ouderschap evenveel kosten voor de kinderen. Ook hebben ze allebei recht op de helft van de kinderbijslag. Als één van beiden een hoger inkomen heeft, wordt er verwacht dat hij/zij meer voor de kinderen betaalt. Daar kunnen ouders een alimentatieberekening voor laten maken door de rechter. Bij conflicten over het co-ouderschap kunnen ze een familierechtadvocaat inschakelen.

Een vorm van co-ouderschap die steeds populairder wordt, is birdnesting. Daarbij blijven de kinderen in het ouderlijk huis wonen en wisselen de ouders van huis in plaats van de kinderen. Hierdoor behouden de kinderen een vaste basis, wat vaak in hun voordeel werkt. Het nadeel is dat beide ouders moeten naast het ouderlijk huis een ander woonadres moeten aanhouden.

Co-ouderschap is niet van het ene op het andere moment te beëindigen, tenzij beide ouders het daarover eens zijn. Daar kunnen ze dan schriftelijk afspraken over maken. Als één van beide ouders vindt dat het anders moet, moet hij/zij daar voor naar de rechter en kunnen aantonen dat de andere ouder het co-ouderschap nadelig beïnvloedt.

Familierechtadvocaat omgangsregeling

Het is wettelijk vastgelegd dat ouders en kinderen recht hebben op omgang met elkaar en dat kinderen contact met beide ouders moeten kunnen hebben. Vanaf 12 jaar mogen kinderen hun mening geven over de omgangsregeling. Desondanks wordt ofwel door de ouders, ofwel door de rechter beslist hoe de omgangsregeling eruit komt te zien.

Als ouders hulp nodig hebben bij het vastleggen of wijzigen van de omgangsregeling, kunnen ze de hulp van een familierechtadvocaat inschakelen. Die advocaat kan daarbij echter ook voor één van beide ouders optreden en met (de advocaat van) de andere ouder onderhandelen over de omgangsregeling. De omgangsregeling wordt opgenomen in het ouderschapsplan en heeft invloed op de alimentatie.

In sommige gevallen is het beter voor de kinderen als ze niet langer contact hebben met één van beide ouders. De ene ouder kan de rechter dan vragen om de andere ouder het recht op omgang te ontzeggen. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld omdat de ouder niet is staat is om met het kind om te gaan of omdat het kind zelf ernstig bezwaar maakt.

Advocaat familierecht

Familierechtadvocaat erkenning vaderschap of kinderen

Het kan voorkomen dat partners uit elkaar gaan als de vrouw zwanger is, waarna ze bevalt en het kind door iemand anders dan de vader laat erkennen. In principe kunnen alleen de moeder, de erkenner en het kind zelf een verzoek tot vernietiging erkenning kind doen, tenzij kan worden aangetoond dat de moeder de vader niet de gelegenheid heeft gegeven zijn kind te erkennen.

De vader kan bij de rechtbank echter wel om toestemming tot erkenning van het kind en een omgangsregeling vragen. In beide gevallen kan de hulp van een familierechtadvocaat worden ingeschakeld om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het kan ook zo zijn dat de vader een kind niet wil erkennen. In dat geval kan de moeder bij de rechtbank een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap indienen en alimentatie vragen. Blijkt de erkenner niet de biologische vader van het kind te zijn, dan kan hij een procedure starten tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap om de erkenning te laten vernietigen.

Erkenning van een kind heeft tot gevolg dat er een juridische band ontstaat tussen het kind en de erkenner, dat het kind de achternaam en de nationaliteit van de erkenner kan krijgen en dat er kinderalimentatie moet worden betaald als de ouders uit elkaar gaan.

Familierechtadvocaat ouderlijk gezag of voogdij

Bij minderjarige kinderen die tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, geldt automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag: ouders moeten samen de belangrijke beslissingen over onder andere de opvoeding, medische behandelingen en schoolkeuzes voor de kinderen nemen. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft na een echtscheiding in de meeste gevallen bestaan.  

Als de ouders niet getrouwd zijn, heeft alleen de moeder gezag (eenhoofdig gezag). Beide ouders kunnen bij de griffier van de rechtbank echter een verzoek gezamenlijk gezag indienen, zodat de vader ook gezag over de kinderen krijgt. Als de moeder het niet wil en de vader wel, kan ze een familierechtadvocaat inschakelen om een verzoek tot vervangende toestemming in te dienen.

Doorgaans wordt gezamenlijk gezag alleen afgewezen als er een risico bestaat dat het kind verloren raakt tussen beide ouders of als het op een andere manier niet in het belang van het kind is.

In bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer beide ouders van kinderen overleden zijn of als beide ouders onbevoegd zijn tot gezag, kan er een voogd benoemd worden. De voogd moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden. Diegene oefent het gezag uit tot de kinderen meerderjarig zijn of de ouders het gezag weer terugkrijgen.

Advocaat familierecht

Familierechtadvocaat kinder- en partneralimentatie

De verzorgende ouder, bij wie kinderen wonen, kan een verzoek voor kinderalimentatie indienen. Op basis van het netto gezinsinkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen wordt er een alimentatieberekening opgesteld. Voor die berekening gelden een behoefte- en een draagkrachtgrens. De behoeftegrens heeft betrekking op de mate waarin de alimentatie nodig is om voor de kinderen te zorgen; de draagkrachtgrens heeft betrekking op het maximale bedrag dat de alimentatieplichtige voor alimentatie kan missen.

Voor de ouder die een omgangsregeling met diens kinderen heeft, wordt een percentage van het behoeftebedrag afgetrokken. Dat wordt ook wel de zorgkorting genoemd en hangt samen met het aantal dagen dat de kinderen bij die ouder zijn.

Partneralimentatie is de verplichting om je ex-partner financieel te steunen. Tot 1 januari 2020 kon dat tot twaalf jaar na het einde van een huwelijk worden ontvangen, tenzij het huwelijk korter dan vijf jaar had geduurd of er geen kinderen bij betrokken waren. In die gevallen was de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe regel: de alimentatieduur is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximumduur van vijf jaar. Een uitzondering daarop: als er kinderen in het spel zijn, eindigt de alimentatie op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Ook voor partneralimentatie wordt een alimentatieberekening gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de betalende partner en de financiële situatie van de ontvangende partner. Komen de partners er niet uit, dan kan de hulp van een familierechtadvocaat ingeschakeld worden.

Familierechtadvocaat naamswijziging

Ouders zijn vrij om de voornaam van hun kinderen te kiezen. Het kan echter zo zijn dat iemand later niet tevreden is met diens naam. Hij/zij kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank om de naam te wijzigen. De belangen van de wijziging moeten daarbij worden aangetoond met bewijsstukken. Een familierechtadvocaat kan je met die bewijsstukken helpen.

Bij minderjarigen moet het verzoek door de wettelijk vertegenwoordiger worden ingediend. Als de aanvrager ouder is dan 12 jaar, moet hij/zij door de rechtbank worden gehoord.

Als de rechter instemt met de naamswijziging, volgt een periode van 3 maanden voor hoger beroep. Daarna wordt de wijziging doorgegeven aan de burgerlijke stand, wordt de geboorteakte aangepast en wordt de nieuwe voornaam in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgevoerd. Overheidsinstanties die op die basisadministratie zijn aangesloten, ontvangen automatisch bericht van de naamswijziging. Bij de andere instanties moet je dat zelf aangeven.

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een familierechtadvocaat? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende familierechtadvocaat bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.