Terug naar diensten
Echtscheidingsadvocaat

Echtscheidingsadvocaat

Wil je weten wat een echtscheidingsadvocaat allemaal doet of wil je de hulp van zo’n advocaat inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een echtscheidingsadvocaat:

Ben je op zoek naar een echtscheidingsadvocaat in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Wat doet een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheiding behoort tot het personen- en familierecht. Echtscheidingsadvocaten worden ook wel familierechtadvocaten genoemd en richten zich vooral op juridische begeleiding en afhandeling van een echtscheidingsprocedure.

Echtscheidingsadvocaten kunnen bij een scheiding veel voor je betekenen met betrekking tot het maken van afspraken en het verdelen van bezittingen. Ze kunnen uitleg geven over juridische regels en procedures bij een scheiding en één of beide ex-partners vertegenwoordigen bij de afhandeling van de scheiding als ze er samen niet uitkomen. Ook kunnen ze een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan opstellen.

Naast die verdiensten zijn echtscheidingsadvocaten degenen die het verzoekschrift voor een echtscheiding indienen bij de rechter. Dat is tevens de enige stap in het proces waarbij hun hulp verplicht is. Je kunt je huwelijk zonder die stap niet laten beëindigen.

Met een scheiding wordt echter niet alleen een echtscheiding bedoeld. Ook het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract en een boedelscheiding vallen daaronder. Daarnaast zijn er veel andere dingen waar een echtscheidingsadvocaat je mee kan helpen. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet.

Op het moment dat beide ex-partners denken dat ze er gezamenlijk uit kunnen komen, kunnen ze kiezen voor een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat. Het is echter ook mogelijk om online te scheiden of de hulp van een mediator in te schakelen. Daarbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat er altijd een echtscheidingsadvocaat nodig is die het echtscheidingsverzoek indient bij de rechter.

Als blijkt dat de ex-partners er samen niet uit kunnen komen, moeten ze allebei een eigen echtscheidingsadvocaat kiezen. De advocaten gaan dan met elkaar overleggen over de regelingen die moeten worden getroffen. Blijkt er dan alsnog geen overeenkomst mogelijk, dan worden de punten voorgelegd aan de rechter.

Echtscheidingsadvocaat

Welke tarieven hanteert een echtscheidingsadvocaat?

De tarieven die echtscheidingsadvocaten hanteren, verschillen per advocatenkantoor en per zaak waar ze voor worden ingeschakeld. Naast de kosten van een echtscheidingsadvocaat krijg je te maken met griffierechten (in 2020 bedragen die 304 euro) en kosten voor het opvragen van bestanden. We hebben de meest voorkomende kosten hieronder voor je in een tabel gezet.

Handeling/dienst

Prijs

Volledige scheidingsprocedure

€2000 - €4000

Online scheiden

€600 - €1600

Echtscheidingsadvocaat

€100 - €300 per uur

Griffiekosten

€304

Aanvragen verzoekschrift

€60

Je hoeft deze kosten echter niet volledig te betalen als je daar financieel niet toe in staat bent: de overheid vergoedt dan een deel en je hoeft slechts een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van je fiscaal jaarinkomen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat de verzekeraar een deel van de kosten vergoedt.

Voor het ontbinden van documenten moet je vaak bij de notaris zijn. Wil je meer weten over de kosten die een notaris rekent? Kijk dan op de pagina kosten notaris.

Wil je offertes van echtscheidingsadvocaten met elkaar vergelijken of direct contact opnemen met de beste echtscheidingsadvocaat bij jou in de buurt? Gebruik dan de MyGo Matchmaker.

Echtscheidingsadvocaat

Wat is het verschil tussen een echtscheidingsadvocaat en een mediator?

Een echtscheidingsadvocaat vertegenwoordigt vaak één van beide partijen bij een scheiding, terwijl een mediator beide partijen begeleidt en helpt bij het maken van keuzes. Zowel een advocaat als een jurist kan de rol van mediator op zich nemen.

Er zit een voorwaarde aan de keuze voor een mediator: de beide partijen moeten in staat zijn om gezamenlijk afspraken te maken en te overleggen. Als dat niet (meer) mogelijk is, zullen ze allebei een eigen advocaat in moeten schakelen.

Er moet altijd rekening mee worden gehouden dat er hoe dan ook een echtscheidingsadvocaat nodig is, ook als er wordt gekozen voor een mediator. Die advocaat moet immers het verzoekschrift indienen bij de rechter, wat nodig is om te kunnen scheiden.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waarin beide ex-partners afspraken vastleggen die omtrent de scheiding worden gemaakt. Het gaat daarbij om afspraken over alimentatie, verdeling van goederen, woning en pensioen.

Als er minderjarige kinderen in spel zijn, is het ouderschapsplan ook onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant is een vereiste voor een scheiding en wordt samen met het verzoekschrift voor een echtscheiding ingediend bij de rechter.

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift is een document waarmee een procedure wordt ingeleid. Het bevat de naam, voornamen, woonplaats en verblijfplaats van beide ex-partners en minderjarige kinderen. Ook staat erin wat er wordt aangevraagd en waarom en bevat het de contactgegevens van de dienstdoende echtscheidingsadvocaat. Er kunnen bovendien bewijsstukken (zoals brieven of overeenkomsten) aan toegevoegd worden.

Een verzoekschrift kun je zowel alleen als samen met je ex-partner laten indienen. Bij een eenzijdig verzoek tot scheiden wordt een kopie van het verzoekschrift binnen twee weken nadat het is ingediend bij de ex-partner bezorgd via een deurwaarder.

Nevenvoorzieningen

Naast het verzoekschrift voor een echtscheiding, kun je een verzoekschrift voor een nevenvoorziening indienen. De rechter gaat dan beslissen over een verzoek dat samenhangt met je scheiding, bijvoorbeeld een verzoek over de omgang met de kinderen, de alimentatie voor de partner of de boedelverdeling.

Echtscheidingsadvocaat

Wanneer kan ik een scheiding aanvragen?

In Nederland kun je alleen van elkaar scheiden op grond van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld niet langer met elkaar kunt samenwonen en dat er geen zicht meer is op een volledig herstel van de echtelijke verhoudingen.

Je kunt op elk moment na de huwelijkssluiting een scheiding aanvragen. Wel moeten zowel jij als je ex-partner de Nederlandse nationaliteit hebben en moet je ten minste een half jaar voor de scheiding in Nederland gewoond hebben.

Een aanvraag voor een scheiding als je een andere nationaliteit hebt kan alleen in de volgende gevallen:

  • het is een gezamenlijk verzoek en één van beiden woont in Nederland
  • het is een verzoek van je ex-partner en jij woont in Nederland
  • het is je eigen verzoek en je woont al minstens één jaar in Nederland
  • je hebt met je ex-partner in Nederland gewoond en één van beiden woont daar nog

Als je in het buitenland getrouwd bent maar je huwelijk in je woonplaats in Nederland is ingeschreven, geldt het als Nederlands huwelijk en kan het door een Nederlandse echtscheidingsprocedure worden ontbonden. Of een Nederlands huwelijk andersom in het buitenland kan worden ontbonden, hangt af van de regels in dat land.

Op welke manieren kan ik scheiden?

Er zijn verschillende manieren mogelijk waarop je kunt scheiden. Je kunt samen met je ex-partner begeleiding krijgen van een mediator of van een echtscheidingsadvocaat, maar je kunt er ook voor kiezen ieder een eigen echtscheidingsadvocaat in te schakelen.

Na de uitspraak in een echtscheidingsprocedure is er een periode van drie maanden om in hoger beroep te gaan. Als je gezamenlijk een scheiding aanvraagt, kun je die periode verkorten door allebei een akte van berusting te ondertekenen. Na die termijn wordt het echtscheidingsverzoek ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Daarmee is de scheiding een feit.

Begeleiding van een mediator

Als je ervoor kiest samen met je ex-partner begeleiding te krijgen van een mediator, moet je relevante documenten verzamelen en dat daarna bespreken met een advocaat (vaak is dat ook de mediator). Vervolgens maak je samen afspraken onder begeleiding van de mediator en laat je die afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De echtscheidingsmediator (indien die ook advocaat is) dient vervolgens het verzoekschrift met dat convenant in bij de rechter, die uitspraak doet over de zaak. Daarna wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente.

Echtscheidingsadvocaat

Ieder een eigen echtscheidingsadvocaat

Als je ervoor kiest om ieder een eigen echtscheidingsadvocaat in te schakelen (een zogeheten 4-gesprek), moet je relevante documenten verzamelen en met je advocaat bespreken. Daarna volgt overleg met je ex-partner en diens advocaat, om samen tot een compromis te komen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dat vervolgens in een verzoekschrift door een van beide advocaten bij de rechter ingediend wordt. De rechter doet uitspraak en de echtscheiding wordt bij de gemeente ingeschreven.

Het kan zijn dat je ex-partner het niet eens is met de gang van zaken en diens echtscheidingsadvocaat een verweerschrift naar de rechtbank stuurt. Dan volgt een hoorzitting, waarna de rechter uitspraak doet.

Samen één echtscheidingsadvocaat

Als je ervoor kiest samen met je ex-partner begeleid te worden door een echtscheidingsadvocaat, moet je eerst de noodzakelijke documenten verzamelen en een echtscheidingsconvenant opstellen. Vervolgens schakel je de echtscheidingsadvocaat in, die het verzoekschrift met het convenant indient bij de rechtbank. Daarna volgt de uitspraak van de rechter en wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente.

Scheiding van tafel en bed

Naast een ‘reguliere’ echtscheiding kun je kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Je woont dan niet meer samen, maar bent nog wel gehuwd. Dit kan een oplossing zijn als samenwonen onmogelijk is geworden of als je om financiële redenen geen echtscheiding wilt.

Ontbinden van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Als na een scheiding van tafel en bed blijkt dat een van de ex-partners toch definitief wil scheiden, moet hij/zij drie jaar wachten met een eenzijdig verzoek. Een gezamenlijk verzoek tot scheiden kan echter al na een jaar. Daarna kun je een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan met iemand anders.

Online scheiden

Online scheiden is de goedkoopste en snelste manier van scheiden in Nederland. Je ontvangt via internet de benodigde documenten en vult die samen met je ex-partner in. Vervolgens beoordeel en controleer je die documenten online onder begeleiding en stelt u een echtscheidingsconvenant op. Wat niet anders is dan bij andere scheidingsvormen, is dat een advocaat het verzoekschrift voor de scheiding in moet dienen bij de rechtbank. De rechter doet vervolgens uitspraak en de scheiding wordt ingeschreven bij de gemeente.

Echtscheidingsadvocaat

Hoe verloopt een echtscheidingsrechtszaak?

Als alle belangrijke documenten binnen zijn bij de rechtbank, wordt een datum vastgesteld voor een zitting. Zowel jij als je ex-partner krijgen daarvoor een oproep, maar jullie hoeven niet naar de zitting toe. Als je er wel bij aanwezig bent, kan de rechter je vragen of je nog iets wilt zeggen dat van belang kan zijn voor de beslissing.

Vervolgens deelt de rechter mee wanneer er een besluit wordt genomen over de zaak op basis van het verzoekschrift en de bewijsstukken. Dat besluit wordt na gemiddeld drie maanden schriftelijk vastgelegd en per post naar je gestuurd.

Je ex-partner kan verweer voeren tegen een eenzijdig besluit om te scheiden. Hij/zij kan een echtscheidingsadvocaat inschakelen, die binnen zes weken het verweer moet indienen bij de rechtbank. In dat verweer kan staan dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht of dat de ex-partner alleen akkoord gaat met de scheiding onder bepaalde voorwaarden. Ook kan je ex-partner bezwaar indienen tegen het verzoekschrift voor een nevenvoorziening.

Er kan gebruik worden gemaakt van een voorlopige voorziening. Daarbij neemt de rechter een voorlopige beslissingen over de dingen waar de ex-partners het niet over eens kunnen worden, bijvoorbeeld over de boedelscheiding of de alimentatie.

Er vindt geen zitting plaats als er een eenzijdig verzoek is ingediend, als er geen verweer is binnengekomen en als er geen minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder in het spel zijn die hun mening moeten geven over de verdeling van gezag.

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter over je scheiding, kun je in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Daar wordt de zaak dan opnieuw bekeken en wordt er een beschikking gegeven. Als je het daar ook niet mee eens bent, kun je naar de Hoge Raad. Daar wordt dan gecontroleerd of het recht goed is toegepast.

MyGo helpt je graag

Wil je contact met een echtscheidingsadvocaat? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende echtscheidingsadvocaat bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.