Terug naar diensten
Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Wil je weten wat een mediator op het gebied van arbeidsconflicten doet of wil je de hulp van een arbeidsmediator inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een arbeidsmediator:

Ben je op zoek naar een arbeidsmediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Mediation arbeidsconflict

Arbeidsmediation is het verlenen van assistentie bij het oplossen van problemen tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers. Er worden gesprekken gevoerd waarbij een arbeidsmediator aanwezig is, die als onafhankelijke en neutrale partij fungeert. Het doel is om tot een duurzame oplossing te komen die voor beide gesprekspartners voordelig is. 

Deelname aan arbeidsconflict mediation is voor beide partijen vrijwillig en kan op elk moment in het traject worden stopgezet. De mediator begeleidt het gesprek, maar de partijen onderhandelen zelf over de oplossing. Gemiddeld zijn er twee tot vijf mediationbijeenkomsten nodig om tot een oplossing te komen.

Net als een advocaat arbeidsrecht heeft een arbeidsmediator een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens de mediationbijeenkomsten wordt besproken, is strikt vertrouwelijk. Als er juridische procedures lopen ten tijde van de mediation, worden die stilgelegd zolang de mediation loopt.

Er zijn verschillende situaties waarbij er gebruik kan worden gemaakt van arbeidsmediation. Het kan zijn dat een geschil tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers dreigt te escaleren of dat de ARBO-arts mediation adviseert. Arbeidsmediation kan echter ook preventief worden ingezet, om ervoor te zorgen dat een gespannen of verstoorde werkrelatie geneutraliseerd wordt. Wat oplossingen betreft zijn er maar twee opties: herstelmediation/voortzetting of exit mediation.

Herstelmediation/voortzetting

Tijdens de gesprekken bij de arbeidsmediator wordt alles uitgesproken en krijgen beide partijen genoeg tijd om elkaar duidelijk te maken wat er speelt. In veel gevallen verbetert het contact. De partijen laten het verleden achter zich, komen tot een compromis en blijven samenwerken.

Exit mediation

Het kan gebeuren dat tijdens de gesprekken bij de arbeidsmediator blijkt dat de partijen niet meer met elkaar kunnen samenwerken. De oplossing is dan om zonder elkaar verder te gaan. Er worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Daarmee stopt de samenwerking tussen beide partijen.

Arbeidsmediation

Arbeidsmediator

Een mediator arbeidsconflict kan worden ingeschakeld om de gesprekken over arbeidsconflicten te begeleiden. Hij/zij regelt de mediationbijeenkomsten, verzorgt de verslaglegging van die bijeenkomsten, onderhoudt contact met beide partijen en stelt de benodigde documenten op (waaronder een vaststellingovereenkomst).

De positie van een arbeidsmediator is altijd neutraal tegenover beide partijen. Hij/zij geeft niet aan voor welke oplossing de partijen moeten kiezen, maar zorgt er alleen voor dat ze met elkaar in gesprek gaan. 

Tijdens mediationbijeenkomsten leidt een arbeidsmediator het gesprek en zorgt hij/zij ervoor dat de belangen van beide partijen boven tafel komen. Daarnaast zorgt een arbeidsmediator ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter staan. Daarbij worden ook de te maken keuzes en de voor- en nadelen van die keuzes besproken.

Zoek je een arbeidsmediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij een conflict? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

Arbeidsconflict

Als er sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers, kan daar een arbeidsmediator voor worden ingeschakeld. Het mediationtraject dat volgt, bevat altijd een aantal vaste stappen.

Nadat een van beide partijen de arbeidsmediator heeft gecontacteerd, vraagt de mediator toestemming aan de andere partij en volgt een kennismakingsgesprek. Dat gesprek kan met beide partijen samen plaatsvinden, maar er kunnen ook twee losse gesprekken worden gepland.

De mediator maakt duidelijk welke onderwerpen er tijdens het mediationtraject besproken zullen worden en er wordt stilgestaan bij de mediationovereenkomst. Nadat beide partijen die overeenkomst hebben ondertekend, kan er officieel met het mediationtraject worden gestart.

Tijdens de mediationbijeenkomsten kunnen beide partijen hun kant van het verhaal vertellen. Daarna volgt een onderhandelingsfase, waarin de partijen onder begeleiding van de arbeidsmediator aan een oplossing gaan werken.

Als de partijen een gezamenlijke oplossing voor het conflict hebben gevonden, legt de mediator dat vast in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen ondertekenen de vaststellingsovereenkomst en het mediationtraject is afgerond.

Wil je meer weten over het mediationtraject? Op onze algemene pagina over mediation vind je een uitgebreidere uitwerking van de hierboven beschreven stappen.

Arbeidsmediation

Kosten arbeidsmediator

Voor een arbeidsmediationtraject betalen beide partijen in principe de helft van het honorarium van de mediator plus eventuele reiskosten. Bij arbeidsconflicten komt het echter ook vaak voor dat de werkgever, de ARBO-dienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst.

Op onze pagina mediation vind je meer informatie over de eigen bijdrage bij mediationbijeenkomsten. Onze pagina kosten mediation bevat meer informatie over de uurtarieven die arbeidsmediators hanteren.  

MyGo helpt je graag

Wil je contact opnemen met een arbeidsmediator? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende arbeidsmediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600.