Terug naar diensten
Scheidingsmediator

Scheidingsmediator

Wil je weten wat een mediator op het gebied van scheidingen allemaal doet of wil je de hulp van een scheidingsmediator inschakelen? Op deze pagina krijg je antwoord op de volgende vragen over het werk van een scheidingsmediator:

Ben je op zoek naar een scheidingsmediator in jouw omgeving? MyGo helpt je graag. Met de MyGo Matchmaker vind je direct een gekwalificeerde vakspecialist bij jou in de buurt.

Je kunt de MyGo Matchmaker zowel telefonisch als online gebruiken. Voor online, klik op de Matchmakerknop. Voor telefonisch, bel 085 106 1600.

Mediation scheiding

Een mediator echtscheiding verleent assistentie bij het oplossen van problemen tussen ex-partners. Hij/zij kan worden ingeschakeld om de gesprekken over de scheiding te begeleiden. Tijdens die gesprekken stelt de scheidingsmediator vragen over bezittingen, schulden, kinderen en de kijk die beide ex-partners op de scheiding hebben. Het doel van de scheidingsmediator is ervoor te zorgen dat beide ex-partners elkaar zo goed mogelijk begrijpen.

Tijdens mediationbijeenkomsten zorgt de scheidingsmediator ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar beide ex-partners achter staan en dat er niets vergeten wordt. Daarbij worden ook de te maken keuzes en de voor- en nadelen van die keuzes besproken. Een echtscheidingsmediator kan tevens een scheiding bij de gemeente indienen en het echtscheidingsverzoek, het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant naar de rechter sturen.

Net als een echtscheidingsadvocaat heeft elke mediator beroepsgeheim. Alles wat tijdens mediationbijeenkomsten besproken wordt omtrent de scheiding, is strikt vertrouwelijk. Waar een advocaat echter vaak voor één van beide partijen werkt, is een scheidingsmediator volkomen neutraal. Hij/zij komt op voor de belangen van beide partijen en eventuele kinderen die bij de scheiding betrokken zijn. 

Wil je meer weten over het beroep scheiding mediator of over de vaste onderdelen van mediationbijeenkomsten? Kijk dan op onze pagina mediation.

Scheidingsmediator

Scheidingsmediator ouderschapsbemiddeling

Gescheiden ouders die een conflict hebben over het ouderschap, kunnen bemiddelingsgesprekken voeren onder toeziend oog van een scheidingsmediator. Het doel van die gesprekken is ervoor te zorgen dat de gevolgen van de scheiding voor de kinderen worden beperkt.

Ouderschapsbemiddeling wordt aangeboden voor gescheiden ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Het traject heeft geen vaste duur: het loopt totdat er een oplossing is gevonden voor het conflict. Wel wordt er tijdens het traject gemiddeld elke twee weken een anderhalf uur durende afspraak ingepland.

Tijdens de ouderschapsbemiddelingsgesprekken wordt aandacht besteed aan het herstel van vertrouwen tussen de ouders en het verbeteren van hun onderlinge communicatie en taalgebruik. Ook wordt uitgelicht welke invloed de ruzies op de kinderen hebben en geeft de scheiden mediator advies over de manier waarop de ouders met hun kinderen over de scheiding moeten praten.

Mediator omgangsbemiddeling

Het is wettelijk vastgelegd dat ouders en kinderen recht hebben op omgang met elkaar en dat kinderen contact met beide ouders moeten kunnen hebben. Vanaf 12 jaar mogen kinderen hun mening over de omgangsregeling geven. Desondanks wordt ofwel door de ouders, ofwel door de rechter beslist hoe de omgangsregeling eruit komt te zien.

Als ouders hulp nodig hebben bij het vastleggen of wijzigen van de omgangsregeling, kunnen ze het proces mediation echtscheiding starten en de hulp van een scheidingsmediator inschakelen. Hij/zij onderhandelt dan met beide ouders over de omgangsregeling. Die regeling wordt vervolgens opgenomen in het ouderschapsplan en heeft invloed op de alimentatie.

Tijdens omgangsbemiddeling worden er afspraken gemaakt over informatie die de ouders aan elkaar moeten doorgeven over de kinderen en de omgang die ze met elkaar en de kinderen moeten hanteren. Ook wordt er vastgelegd wat de ene ouder moet doen als de andere ouder zich niet aan afspraken houdt en hoe er door de ouders moet worden gecommuniceerd over gedragsveranderingen bij hun kinderen. Meer informatie vind je op onze pagina omgangsbemiddeling.

Forensische mediation

Bij zeer ernstige omgangsproblemen of andere hardnekkige problemen als gevolg van een scheiding wordt een bijzondere vorm van omgangsbemiddeling toegepast, namelijk forensische mediation. Tegenwoordig wordt forensische mediation ook wel ‘deskundigenbericht met toepassing van mediation’ genoemd.

De rechter benoemt bij forensische mediation een mediator om informatie aan te leveren voor een gerechtelijke beslissing. Die mediator werkt voor de rechter, niet voor de ouders die het probleem hebben. Hij/zij doet bij de rechter verslag van de mediationbijeenkomsten en legt de vaststellingsovereenkomst aan de rechter voor.

Hoewel de mediator hierbij een actievere rol heeft dan bij andere vormen van mediation, zijn de ouders nog steeds degenen die tot een oplossing voor het probleem moeten komen. Wel is forensische medation, in tegenstelling tot andere vormen van mediation, verplicht voor de ouders.

Forensische mediation is niet hetzelfde als mediation bij rechtspraak. Bij forensische mediation wordt de mediation vooral toegepast voor onderzoeksdoeleinden, zodat de rechter meer grip heeft op het proces. Bij mediation bij rechtspraak wordt de mediation gezien als een (gedeeltelijke) vervanging van de rechtszaak.

Scheidingsmediator

Scheidingsmediator ouderschapsplan

Ouders die minderjarige kinderen hebben en uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarvoor kunnen ze het proces mediation ouderschapsplan doorlopen en een scheidingsmediator oproepen. Ook kunnen ze een familierechtadvocaat inschakelen.

In een ouderschapsplan worden alle afspraken opgenomen die moeten worden nagekomen na de scheiding. Daaronder vallen de omgangsregeling, afspraken over de kinderalimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de manier waarop er met elkaar gecommuniceerd wordt als er iets over de kinderen te bespreken is.

Naast die basiselementen kunnen er afspraken over co-ouderschap, contact tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder en het verblijf van de kinderen in het ouderschapsplan worden opgenomen. Er dient vermeld te worden of en hoe de kinderen betrokken waren bij het opstellen van het ouderschapsplan. Wanneer het ouderschapsplan voltooid is, wordt het door de scheidings mediator ingediend bij de rechter.

Voorbeeld ouderschapsplan

In een ouderschapsplan is een behoorlijke hoeveelheid afspraken vastgelegd. Hieronder hebben we de globale indeling van een ouderschapsplan voor je uitgeschreven.

 • Namen, geboorteplaats en -datum en adres van beide ouders
 • Namen, geboorteplaats en -datum van de kinderen
 • Considerans waarin wordt vastgesteld dat beide ouders het met het ouderschapsplan eens zijn en samen willen werken aan de zorg en opvoeding van hun kinderen
 • Afspraken over het gezag over de kinderen
 • Afspraken over het verblijf van de kinderen en de wettelijke aansprakelijkheid
 • Afspraken over de omgangsregeling met betrekking tot vrije dagen en vakantie-/feestdagen, roosters en ziekte of afwezigheid van een of beide ouders
 • Afspraken over zorg- en opvoedingstaken
 • Afspraken over schoolkeuzes, contact met school, ouderavonden en rapporten
 • Afspraken over medische aangelegenheden
 • Afspraken over regelingen bij het overlijden van een of beide ouders
 • Afspraken over communicatie en informatieverstrekking
 • Afspraken over financiën en alimentatie voor de kinderen
 • Afspraken over aanpak bij geschillen
 • Bijlagen: rooster vakanties en feestdagen, kinderkosten en alimentatie, beslissingen met/zonder/in overleg (Wie betaalt en regelt de dagelijkse zorg, kleding, lichamelijke verzorging, muziekles, sport? Wat zijn de afspraken over feestjes en cadeaus?)
 • Handtekeningen van beide ouders en de scheidingsmediator

Zoek je een scheidingsmediator bij jou in de buurt die je kan helpen bij een conflict? Raadpleeg dan de MyGo Matchmaker door op de Matchmakerknop te klikken of te bellen naar 085 106 1600.

Scheidingsmediator

Scheidingsmediator alimentatie

De ouder bij wie kinderen na een scheiding gaan wonen, kan een verzoek voor kinderalimentatie indienen. Op basis van het netto gezinsinkomen, het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt er een alimentatieberekening opgesteld. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

Ook voor partneralimentatie wordt een alimentatieberekening gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de betalende partner en de financiële situatie van de ontvangende partner. Zowel voor kinder- als voor partneralimentatie geldt: komen de ex-partners er niet uit, dan kunnen ze aan echtscheiding mediation doen en de hulp van een scheidingsmediator inschakelen.

Een echtscheiding mediator zal bij alimentatie aansturen op afspraken over de duur en de hoogte van de alimentatie, de betalingstermijn en de jaarlijkse indexering. Ook kan een scheidingsmediator de alimentatieberekening voor je maken en waar nodig een gedateerde alimentatieberekening herberekenen.

Je hebt alleen recht op partneralimentatie na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het ontbinden daarvan moet via de rechter. De partneralimentatie op schrift stellen gebeurt in het echtscheidingsconvenant. Zodra de partneralimentatie op schrift staat en is bekrachtigd door de rechter, kun je gaan vorderen als je ex-partner niet betaalt.

Wil je meer informatie over kinder- en partneralimentatie? Op onze pagina advocaat familierecht vind je onder andere aanvullende informatie over de huidige regeling voor partneralimentatie.

Kosten scheidingsmediator

Voor een mediationtraject betalen beide partijen in principe de helft van het honorarium van de mediator plus eventuele reiskosten. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst.

Op onze pagina mediation vind je meer informatie over de eigen bijdrage bij mediationbijeenkomsten. Daarnaast geeft onze pagina kosten mediation een uitgebreid overzicht van de uurtarieven van verschillende soorten mediators.

MyGo helpt je graag

Wil je het proces scheiden mediation in gang zetten en daarvoor contact opnemen met een scheidingsmediator? Met de MyGo Matchmaker vind je zonder zoeken direct de best passende scheidingsmediator bij jou in de buurt. De Matchmaker is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Telefonisch contact kan ook! Je kunt ons tijdens openingstijden bellen op 085 106 1600